Картография


КАРТОГРАФИЯ САЛАСЫНДАҒЫ ЖОҒАРЫ ҚОСЫЛҒАН ҚҰНДЫ ГЕОПРОДУКЦИЯЛАРДЫҢ КАРТОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

АЙМАҚТЫҚ КЕҢІСТІКТІК МӘЛІМЕТТЕР (АКМ)

кеңейту нұсқалары бар L3, L4, L5 өнімдерінің негізінде алынған аудан үшін кең және орташа масштабтағы мәліметтердің жиынтығы (1: 100,000 - 1: 10000).

1. Растрлық мәліметтер
Растрлық мәліметтерге KazEOSat-1 және KazEOSat-2 ғарыштық аппараттарының спутниктік суреттері негізінде жасалған L3 - L5 негізгі өнімдері кіреді. Деректер аймақтың аумағын қамтитын ортотрансформаланған спутниктік суреттердің жиынтығы (L3) түрінде немесе бүкіл ортаның біртұтас ортотрансформаланған мозаикасы (L5) түрінде ұсынылуы мүмкін. L4 өнімі - рельеф туралы мәлімет көзі ретінде пайдаланылады.

Базовый набор векторных слоев для ОПД

2. Векторлық деректер ГАЖ немесе геодеректер түрінде ұсынылады, және векторлық қабаттардың негізгі жиынтығын қамтиды:
- облыстың шекаралары;
- аймақтардың шекаралары;
- елді мекендердің шекаралары;
- жол желісі;
- рельеф;
- гидрография. 

Кеңейту опциясы - қосымша векторлық қабаттарды қамту және қашықтықтан зондтау негізінде келесі салаларда ГАЖ-ды құру мүмкіндігі болып табылады:
- ауыл шаруашылығы;
- орман ресурстарын пайдалану;
- су ресурстарын пайдалану;
- геология және жер қойнауын пайдалану;
- төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою; және т.б. 3. Төлсипат туралы мәліметтер
Географиялық ерекшеліктерге арналған сипаттамалар, тізілімдер және жіктеушілер. 


3. Атрибутивные данные
Описания, списки, реестры и классификаторы к географическим объектам.

Пример опции расширения. Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения на основе использования данных ДЗЗ и технологий ГИС.

Мозаика г. Астана. Аналог продукта – L5

ЖЕРГІЛІКТІ КЕҢІСТІКТІК МӘЛІМЕТТЕР (ЖКМ)

кеңейту нұсқалары бар L3, L4, L5 өнімдерінің негізінде алынған аудан үшін кең және орташа масштабтағы мәліметтердің жиынтығы (1: 100,000 - 1: 5000).

1.Растрлық мәліметтерге KazEOSat-1 және KazEOSat-2 ғарыштық аппараттарының спутниктік суреттері негізінде жасалған L3 - L5 негізгі өнімдері кіреді. Деректер аймақтың аумағын қамтитын ортотрансформаланған спутниктік суреттердің жиынтығы (L3) түрінде немесе бүкіл ортаның біртұтас ортотрансформаланған мозаикасы (L5) түрінде ұсынылуы мүмкін. L4 өнімі - рельеф туралы мәлімет көзі ретінде пайдаланылады.

2. Векторлық деректер ГАЖ немесе геодеректер түрінде ұсынылады, және векторлық қабаттардың негізгі жиынтығын қамтиды:

- рельеф;
- қызығушылық аймағының шекаралары;
- жол желісі;
- гидрография. 

Базовый набор векторных слоев для ПД НП, г. Астана.
Пример опции расширения. Строения и лесные насаждения в черте г. Астана.

Кеңейту опциясы - қосымша векторлық қабаттарды қамту және қашықтықтан зондтау негізінде келесі салаларда ГАЖ-ды құру мүмкіндігі болып табылады:

- ауыл шаруашылығы;
- орман ресурстарын пайдалану;
- су ресурстарын пайдалану;
- геология және жер қойнауын пайдалану;
- төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою; және т.б. 3. Төлсипат туралы мәліметтер
Географиялық ерекшеліктерге арналған сипаттамалар, тізілімдер және жіктеушілер.

3. Атрибутивные данные
Описания, списки, реестры и классификаторы к географическим объектам.

Локальные пространственные данные (ЛПД)

набор средне- и крупномасштабных (1:100 000 – 1:5 000) пространственных данных (растровых, векторных и атрибутивных) для отдельных территорий, полученных на основе продуктов L3, L4, L5 с опциями расширения. 

1. Растровые данные
Растровые данные включают в себя базовые продукты L3 – L5, созданные на основе космических снимков с КА KazEOSat-1 и KazEOSat-2. Данные могут быть предоставлены в виде набора ортотрансформированных космичеcких снимков (L3), покрывающих территорию интереса или в виде единой ортомозаики (L5) на всю территорию интереса. Продукт L4 – будет использоваться как источник информации о рельефе или высоте объектов на местности.

2. Векторные данные

Векторные данные предоставляются в виде ГИС или базы геоданных, включают в себя базовый набор векторных слоёв:
- рельеф;
- границы зоны интереса;
- дорожная сеть;
- гидрография.

Базовый набор ЛПД. Тестовое поле в Шортандинском районе.
Пример опции расширения. Строения и лесные насаждения в черте г. Астана.

Опция расширения – возможность включения дополнительных векторных слоев и создания ГИС для решения отдельных тематических задач:
- сельского хозяйства;
- использования лесных ресурсов;
- использования водных ресурсов;
- геологии и недропользования;
- профилактики и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  
и т.д.

3. Атрибутивные данные
Описания, списки, реестры и классификаторы к географическим объектам.

закажите услугу!